زندگیت رو جوری بساز که از درون احساس خوب داشته باشی٬نه اینکه از بیرون خوب به نظر برسی...
Comment
(93)
COMMENTS
ALL
NEW
HOT
Wow, empty yet