‌بارها این نکته به اثبات رسیده است که با تظاهر به نماز و عبادت و کارهای خیر، ما حتی شیطان را هم می‌توانیم شیرین جلوه دهیم! #ویلیام_شکسپیر #هملت
Comment
(21)
COMMENTS
ALL
NEW
HOT
Wow, empty yet